31.3.53

อลงกรณ์ พลบุตร ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนาม


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนา
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ


วันที่ 23 มีนาคม 2553 16:57 น.
ที่มา กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง


นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนาย อลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ ระหว่างกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานประกันสังคม ณ ห้อง 30410 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553