2.3.53

การศึกษาของอลงกรณ์ พลบุตร

ประวัติการศึกษาของคุณ อลงกรณ์ พลบุตร

จบ ม.ศ.5 จากโรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรผู้นำนักศึกษานานาชาติ กรุงมนิลา ฟิลิปปินส์ / ฮ่องกง

ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสื่อมวลชน สหรัฐอเมริกา

ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสื่อมวลชน ญี่ปุ่น

ประกาศนียบัตรพัฒนาผู้นำแรงงานของสหพันธ์แรงงานระหว่างประเทศมาเลเซีย

ประกาศนียบัตรพัฒนาผู้นำการเมือง โปรตุเกส กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

ประกาศนียบัตรพัฒนาผู้นำแรงงานของสหพันธ์แรงงานระหว่างประเทศมาเลเซีย

ประกาศนียบัตรพัฒนาผู้นำการเมือง โปรตุเกส กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก