19.3.53

ท่านอลงกรณ์ พลบุตร


ข่าว อลงกรณ์ พลบุตร ต่อ

อย่างไรก็ดี ผู้แทนภาคเอกชน เช่น International Intellectual Property Alliance (IIPA) และ Business Software Alliance (BSA) ได้แสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านการลักลอบดาวน์โหลดไฟล์ทางอินเทอร์เน็ต ที่มีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งต้องอาศัยความตื่นตัวของประชาชน และความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider – ISP) ในการป้องกันและปราบปราม


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่า ไทยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง และมองว่าเป็นแนวทางที่สำคัญที่จะช่วยให้อัตราการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยลดลง
โดยในขณะนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดจ้างสถานบันคีนันแห่งเอเชีย ทำหลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญาในระดับประถมและมัธยม และได้เริ่มทดลองสอนในโรงเรียนนำร่อง 40 แห่ง และจะขยายเป็นทั่วประเทศภายในปีการศึกษา 2553 เอกชนสหรัฐฯ ยังสนใจสอบถามการแก้ปัญหาของรัฐบาลไทยเรื่องมาบตาพุด การเปิดเสรีทางการค้าของอาเซียน ที่แม้ภาษีศุลกากรจะลดลง แต่ยังมีการใช้มาตรการที่มิใช่ภาษีอยู่ ซึ่งเป็นอุปสรรคทางการค้า รวมถึงปัญหาเรื่องวิธีการประเมินศุลกากรของไทย
ซึ่งนายอลงกรณ์ฯ แจ้งว่า ขณะนี้รัฐบาลได้พยายามปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศของไทย เพื่อให้การประกอบธุรกิจของต่างชาติในประเทศไทย ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งน่าจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามามาประกอบกิจการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ไทย ทั้งนี้ นายอลงกรณ์ฯ มีแผนจะเดินทางเยือนนครลอสแองเจลิส ในวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อพบหารือกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และแอนิเมชั่นของสหรัฐฯ เช่น Sony Pictures Walt Disney’s Pictures Luma Studio เรื่องความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และแอนิเมชั่นของไทยในอนาคต


http://www.ipthailand.org/