22.3.53

พิธีสถาปนาสภาธุรกิจไทย – พม่ากระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านร่วมงาน
พิธีสถาปนาสภาธุรกิจไทย – พม่า (Thai – Myanmar Business Council)

กระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านร่วมงาน พิธีสถาปนาสภาธุรกิจไทย – พม่า (Thai – Myanmar Business Council) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ Boardroom Lobby โซน ซี ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยมีนาย อลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีสถาปนา พร้อมด้วยนายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ เนื่องจากพม่าเป็นประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนและเป็นประเทศในกลุ่มกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง GMS / ACMECS ที่มีศักยภาพในด้านทรัพยากร แรงงาน วัตถุดิบและสามารถรองรับต่อธุรกิจไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยและพม่ามีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 12 – 18 % ต่อปี แต่ยังขาดกลไกเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างกัน จึงได้จัดตั้งสภาธุรกิจไทย - พม่า เพื่อให้เป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนพม่ารองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันต่อไป

กำหนดการสถาปนาสภาธุรกิจไทย – พม่า

15.00 – 15.30 น. พิธีสถาปนาสภาธุรกิจไทย - พม่า
15.30 – 17.00 น. - กล่าวต้อนรับ โดย รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายธนิต โสรัตน์)


- การนำเสนอวีดีทัศน์ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย – พม่า
- กล่าวแสดงความยินดี โดย

1. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร)

2. เอกอัครราชทูตไทยประจำสหภาพพม่า

3. เอกอัครราชทูตพม่าประจำประเทศไทย


- การเฉลิมฉลองพิธีสถาปนาสภาธุรกิจไทย - พม่า
- การเปิดตัวคณะกรรมการบริหารสภาธุรกิจไทย - พม่า
- ประธานสภาธุรกิจไทย – พม่า กล่าวนโยบายการบริหารงาน
ข่าว อลงกรณ์ พลบุตร

http://www.thaipr.net