19.3.53

“อลงกรณ์” ปลื้ม สหรัฐฯ ชมนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยช่วยเศรษฐกิจขยายตัวอย่างยั่งยืน

“อลงกรณ์” ปลื้ม สหรัฐฯ ชมนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยช่วยเศรษฐกิจขยายตัวอย่างยั่งยืน

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการเดินทางเยือนสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ได้พบกับนาย Ron Kirk ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (United States Trade Representative – USTR) และภาคเอกชนสหรัฐฯ เช่น สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ (International Intellectual Property Alliance – IIPA) สมาคมซอฟต์แวร์ธุรกิจ (Business Software Alliance – BSA) หอการค้าสหรัฐฯ (American Chamber of Commerce) และ สภาธุกิจสหรัฐฯ – อาเซียน (US-ASEAN Business Council) เพื่อหารือเรื่องการค้า และทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การหารือข้อสรุปการเจรจา WTO รอบโดฮา ความคืบหน้าด้านสถานการณ์ทรัพย์สินทางปัญญาและนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย เรียกร้องให้สหรัฐฯ ต่อสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) กับสินค้าเครื่องประดับเงินของไทย คืน C-Bond ที่สหรัฐฯ เก็บกับสินค้ากุ้งส่งออกของไทย ยกเลิกการใช้มาตรการ Zeroing กับสินค้าถุงพลาสติก เป็นต้น


นาย Ron Kirk ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ได้แสดงความชื่นชมรัฐบาลไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากอุตสาหกรรมสหรัฐฯ ได้รับความเสียหายจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลกหลายพันล้านเหรียญในแต่ละปี โดยนาย Kirk เห็นว่าการริเริ่มใหม่ๆ ของรัฐบาลไทย เช่น การยกระดับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นนโยบายแห่งชาติ การเปิดตัวนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังจะเป็นแนวทางที่ดีในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในอนาคต ในการนี้ นาย Kirk ได้แสดงความหวังว่าการดำเนินการต่างๆ ของไทยจะประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขณะนี้สหรัฐฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดอันดับประเทศคู่ค้าตามกฎหมายการค้ามาตรา 301 พิเศษ และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา